Priemysel

Elektrónová mikroskopia

Spoločnosť TESCAN, a.s. ponúka elektrónové rastrovacie mikroskopy na báze volfrámovej katódy, Schottkyho emisie a systémy kombinované s iónovým lúčom pre rôzne využitie v priemysle.

Elektrónové mikroskopy TESCAN sú využívané v mnohých aplikáciách v priemysle, materiálovom výskume, metalurgii a v nanotechnológiách.

Pozorovanie vzoriek pri vysokom zväčšení je len jedna z možností využitia elektrónových mikroskopov. Rozvoj nanotechnológií si vyžiadal potrebu vytvárať štruktúry s nanometrovými rozmermi a schopnosť manipulovať s objektami v tejto mierke.

Mikroskopy Tescan sú vybavené softwarom pre elektrónovú litografiu na vytváranie štruktúr technológiou fotorezistu. Pri vyšších modeloch: priamo pomocou iónového lúča leptaním, alebo deponovaním vodivých aj nevodivých štruktúr.

Systémy je možné rozšíriť o nanomanipulátory pre priamu manipuláciu s mikroobjektami, ale aj pre lokálne elektrické merania.

Elektrónový tubus mikroskopov bol skonštruovaný na základe vlastného vývoja spoločnosti a mnohé prvky podliehajú patentovej ochrane.

Medzi unikátne vlastnosti patrí: extrémne veľké zorné pole, možnosť optimalizovať parametre lúča podľa veľkosti zorného poľa a možnosť pozorovať vzorky trojrozmerne v reálnom čase. Samozrejmosťou je možnosť rozšíriť mikroskopy o ďalšie detektory: EDX, WDX, EBSD, EBIC, SIMS a pod.

 

Elektrónová mikroskopia si nájde svoje využitie napr. pri kontrole kvality pri výrobe ložísk, ocele, pri kontrole deponovaných materiálov, štruktúry, pri výrobe keramických materiálov, v cementárenskom priemysle pri výrobe stavebných materiálov, pri výrobe liečiv vo farmaceutickom priemysle a pod.

V enviromentálnom prevedení nachádzajú uplatnenie aj v biológii, medicíne, chémii, kriminalistike a v iných odboroch.

Priemyselná rádiografia a RTG tomografia

RTG inšpekčné systémy sú flexibilné a vysoko presné riešenie určené pre defektoskopiu vo vývoji a pri výrobe. 2D modely sú vhodné na kontrolu dosiek plošných spojov, BGA, mikrospojov, vnútornej integrity čipov a pod. 3D verzie poskytujú kompletnú nedeštruktívnu 3D tomografiu vhodnú na kontrolu rozmerov a tvarovej presnosti dielov, kontrolu v uzatvorených moduloch elektroniky v automobilovom a leteckom priemysle, medicíne, elektrotechnike, materiálovej analýze, alebo na výskumných ústavoch. Niektoré systémy sú kompaktné, uzatvorené a ich prevádzka nevyžaduje zavedenie špeciálneho režimu na pracovisku.

Systémy sú variabilné a je možné konfigurovať ich pre pokrytie veľkého množstva aplikácií.

Informácie k produktom nájdete v časti RTG rádiodiagnostika.

Vysokorýchlostné snímanie

Vysokorýchlostné kamery sú určené na zaznamenávanie vysokorýchlostných dejov a procesov v priemyselných technológiách a v prírode. Napr.: fyzika krátkych dejov a ich analýza, štúdia materiálov, hydrodynamika, automobilový priemysel, crash testy, testy airbagov, štúdia spaľovacích motorov, kontrola kvality, balistika, priebeh iskrenia v elektrických spínačoch a pod.

Snímanie v infračervenej oblasti

Termografické kamery a termografické systémy pre priemysel sú dnes vyhľadávanými prostriedkami najmä pre rýchlosť využívanej metódy, intuitívnu interpretovateľnosť výsledkov a výpovednú hodnotu. Využívajú sa na kontrolu tepelných únikov budov, preventívnu a prediktívnu prehliadku strojov, elektrických zariadení a energetických vedení, pri výrobe stavebných materiálov, v strojárstve, medicíne a pod.

Termografické zariadenie sníma tepelné žiarenie a umožňuje tak odhaliť prehrievanie zariadení, zaťaženie strojov, ložísk, prúdenie kvapalín, chybnú tepelnú izoláciu, či prehrievajúce sa elektrické vodiče alebo elektrické kontakty.