Spracovanie bioodpadu

Moderná technológia spracovania všetkých druhov bioodpadu (bioodpad zo živočíšnej výroby, odpady z poľnohospodárstva, lesníctva a záhradníctva, vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, odpadová biomasa z miest a obcí, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, kaly z čističiek odpadových vôd a bioplynových staníc) na kompost alebo biopalivo.

Patentovaná a certifikovaná technológia v zmysle platného nariadenia ES číslo 1069/2009. 100% hygienizácia celého objemu zakládky (36m3) nastane už po 48 hodinách.

Viac informácií nájdete v produktoch o spracovaní odpadu.