Služby

Ponúkame širokú škálu služieb od údržby a modernizácie starších zariadení (prevažne mikroskopov, optických prístrojov, zariadení na meranie fyzikálnych veličín, vákuových zariadení a pod.), až po vývoj jednoúčelových zariadení (pre priemysel, vedu a kultúru) a špecializované merania v rámci technologických procesov v priemysle.

Servis

Vykonávame servis zariadení, čistenie, nastavovanie mikroskopov, ďalekohľadov, kriminalistických zariadení, vákuových aparatúr, meracích servisprístrojov a pod.

Našim zámerom nie je konkurovať autorizovaným servisným strediskám. Zameriavame sa na prístroje, na ktoré oficiálny servis nie je dostupný alebo ich výrobcovia z dôvodov podpory predaja nových systémov nie sú ochotní opravovať. Inokedy môže byť zložitosť opravy vysoká resp. spojená s rizikami, do ktorých sa štandardné servisné firmy nepustia, prípadne oprava môže vyžadovať neštandardné vybavenie.

Máme skúsenosti s čistením optických mikroskopov všetkých úrovní – od žiackych až po pokročilé digitálne laboratórne systémy. Sme schopní tieto systémy nastavovať a v mnohých prípadoch aj overovať rôzne parametre.

Repas a retrofit

Repas je oživenie prístroja výmenou nefunkčných dielov za nové pri zachovaní jeho pôvodnej funkčnosti.

Retrofit poskytuje aj jeho modernizáciu redizajnom niektorých častí tak, že výsledné zariadenie má vylepšené vlastnosti.

Máme skúsenosti v modernizácii optických mikroskopov, ale i vedeckých meracích aparatúr.

Achillovou pätou súčasných zariadení je počítač, prípadne jeho operačný systém. Väčšina drahých meracích zariadení je ovládaných počítačom a stačí, aby sa pokazil nejaký komponent (napr. základná doska) a zariadenie je nefunkčné. Ak bolo zariadenie viazané na starší operačný systém (napr. MS DOS, Windows XP) a výrobca má záujem podporovať predaj iba nových zariadení, užívateľ sa autorizovaného servisu nedovolá.

V tíme máme konštruktérov, elektrotechnikov a fyzikov. Sme schopní niektoré chýbajúce diely navrhnúť a vyrobiť (napr. novú riadiacu elektroniku). V spolupráci s klientom dokážeme aj zreprodukovať pôvodný merací postup a vytvoriť nový ovládací softvér zodpovedajúci súčasným štandardom.

Posudzovanie zariadení

Vykonávame posudzovanie zariadení s cieľom ich vyraďovania. Zariadenie, ktoré už doslúžilo, vieme otestovať, posúdiť a na základe jeho stavu vydať stanovisko pre jeho vyradenie. Pri laboratórnych zariadeniach štandardných rozmerov dokážeme zabezpečiť aj ich likvidáciu.

Merania

Okrem predaja meracích prístrojov zabezpečujeme aj vykonávanie meraní formou služby. Máme skúsenosti v týchto oblastiach:

Termografia

Termografickými meraniami sa zaoberáme už od roku 2003. Vykonávame bezkontaktnú inšpekciu stavieb, elektrických zariadení a pecí. Táto metóda umožňuje vyhľadať skryté defekty v obvodových plášťoch budov alebo pecí a vykonávať preventívnu prehliadku elektrických zariadení, kde dokáže odhaliť poruchy aj niekoľko mesiacov pred tým, ako sa prejavia.Sluzby 7   Sluzby 8

Zameriavame sa na dlhodobé monitorovania priemyselných procesov pri odhaľovaní chýb technológie. Dokážeme navrhnúť vhodný postup merania, poskytnúť aparatúru a vyhodnotiť výsledky.

Novinkou je poskytovanie služby – termografické snímkovanie z drona.

 

 

 

Vysokorýchlostné snímanie

Máme skúsenosti s vedeckými kamerami a dokážeme zabezpečiť diagnostiku technologických postupov vysokorýchlostnou kamerou. Obchodne zastupujeme spoločnosť PCO a tak máme prístup k najmodernejším vysokorýchlostným kamerám. Okrem rutinného snímkovania dokážeme vykonávať aj pokročilé merania – synchronizáciu s linkou, snímanie obrovského množstva dát a ich strojové vyhodnotenie.

Spektrometria a kolorimetria

Sme distribútor spoločnosti Ocean Optics a máme k dispozícii aplikačné laboratórium na spektrometriu. Vieme vykonávať merania spektrálnych vlastností filtrov a šošoviek, rádiometrické merania svetelných zdrojov, kolorimetriu a iné.

Meranie vibrácií a magnetického rušenia

Vykonávame meranie vibrácií kontaktnými senzormi, meranie a mapovanie nízkofrekvenčných magnetických polí. Tieto merania sú potrebné pred inštaláciou niektorých prístrojov – tlačiarenských strojov, elektrónových mikroskopov, vedeckých aparatúr a pod.