Referencie

Výber z referencií pre vedu a výskum, univerzity a štátne inštitúcie:

Ministerstvo vnútra SR, Košice: Dodávka zariadenia pre špecializované učebne v Košiciach.

Ministerstvo obrany SR, Bratislava: Termografická kamera FLIR LS-XR a InfraTec VarioCam HD Handheld 980.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Autoemisný elektrónový mikroskop TESCAN MIRA 3 XMU s EDX analyzátorom, systémom XRF analýzy a so softvérom na automatizovanú analýzu povýstrelových splodín (GSR).

Žilinská univerzita v Žiline, Žilina: Materiál do metalografického laboratória.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Bratislava: Modernizácia Laser Dopplerovho Anemometera (LDA).

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Trnava: Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania: Časť 1: Drsnomer TOKYO SEIMITSU Accretech Surfcom 5000.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Dodanie kriminalistckej techniky – elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných prašných trasologických, daktiloskopických stôp z čiernych alebo bielych želatínových fólií (GLScan systém).

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Trnava: WELDCENTER – výskum a vývoj elektrónovolúčových a oblúkových technológii zvárania, navárania a povrchového spracovania, Časť 2a: Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií, Časť: Systém monitorovania a záznam procesu vysokorýchlostnou kamerou NAC Memrecam HX-3 s laserovým osvetlením CAVILUX HF.

Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava: Spotrebný laboratórny materiál a príslušenstvo k peciam.

Slovenská národná galéria, Bratislava: „LabArt SNG“ – Chemicko-technologické pracovisko SNG:

  • 1.Časť – Reštaurátorské laboratórne zariadenia
  • 2.Časť – Dokumentačno-technologické zariadenia

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava: Elektrónový rastrovací mikroskop TESCAN VEGA 3 SBU s EDX detektorom.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD, Trenčín, Fakulta priemyselných technológií, TnUAD, Púchov, Centrum kompetencie pre výskum skla VILA, TnUAD, Trenčín: Výskumná infraštruktúra a prístrojové vybavenie pre vybudovanie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov TnUAD:

  • Časť I: Zariadenia na prípravu a mechanickú úpravu materiálov.
  • Časť II: Zariadenia pre testovanie chemických a spektrálnych vlastností materiálov.
  • Časť III: Zariadenia pre testovanie fyzikálnych vlastností materiálov.

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava: Dodanie laboratórnej techniky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice: Príslušenstvo k magnetickému stolu.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, detašované pracovisko INOVAL, Ladomerská Vieska: Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre štruktúrnu analýzu a meranie vlastností materiálov.

  • Časť C: Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre mikroštruktúrnu a chemickú analýzu: Rastrovací elektrónový mikroskop: TESCAN VEGA 3 XMU s EDX analyzátorom, Optický emisný spektrometer: Bruker-Elemental Q4 TASMAN, Pracovisko svetelnej mikroskopie: Keyence VHX-2000E, XRF analyzátor chemického zloženia: SPECTRO XEPOS II, Analyzátor obsahu kyslíka, dusíka a vodíka: Bruker-Elemental G8 Galileo ONH, Analyzátor obsahu uhlíka a síry: LECO CS844.
  • Časť D: Prístrojové vybavenie laboratória výskumného centra INOVAL pre nedeštruktívne testovanie pomocou RTG tomografie: RTG defektoskopický prístroj: Nikon XT H 225 ST, Príslušenstvo pre 3D tomografiu na RTG prístroj: Nikon príslušenstvo.

Žilinská univerzita v Žiline, Žilina: Laboratórne vybavenie pre vedecký park Žilinskej univerzity: Autoemisný elektrónový mikroskop TESCAN Lyra 3

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, detašované pracovisko INOVAL, Ladomerská Vieska: Zariadenie na spekanie tvarových súčiastok pomocou vysokoenergetického lúča.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice: Multimodálny TCSPC systém: multimodálny fluorescenčný mikroskop s preladiteľnou pulznou laserovou excitáciou od NKT Photonics a spektrálne rozlíšeným časovo korelovaným počítaním fotónov od Becker & Hickl.

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica: Dodávka technológií konzervovania a diagnostiky zbierkových predmetov pre potreby základného ošetrenia.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice: Rutinný rastrovací elektrónový mikroskop: TESCAN VEGA 3 LMU

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Modernizácia vedecko-realizačného pracoviska v Turanoch. Dodávka zariadení: Miešačka práškov: Dr. Fritsch, zariadenie PM 2, Glovebox: VWR Protector Fiberglass Glove Box, Granulátor: PowderPro LS-2, Lyofilizátor: VWR – 5535-0035, Hot press: Dr Fritsch DSP 510, Depozičné zariadenie: Plasme Quest Limited S500, Nanoindentor: CSM Instruments Table top nanoindentation tester NHT-T-AE, Scratchtester: modulárny systém Bruker UMT 2 s príslušenstvom, Mikrotribometer: modulárny systém Bruker UMT 2 s príslušenstvom, Profilometer: Bruker ContourGT-KA1, Calotest: CSM Instruments Calotest CAT-S-AE.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava: Súbor zariadení materiálového výskumu pre meranie mechanických vlastností a fyzikálnych parametrov materiálov. Dodávka zariadení: Univerzálny skúšobný stroj na skúšky mechanických vlastností: TINIUS OLSEN H100kU, Tvrdomer: Dura Vision-300, Zariadenie na statické snímanie rozmerovej a tvarovej presnosti súčiastok/konštrukčných objektov dotykové: LH65CNC, Charpyho kladivo: CHK 300J-I, Univerzálny skúšobný stroj na testovanie odolnosti kovových konštrukcií voči deformácii a porušeniu: TINIUS OLSEN H200kU, Rozbrusovacia píla na kovy: Presi Mecatome ST 310, Zariadenie na tepelno-mechanické (deformačné) skúšky materiálov: Gleeble 3500-10/1HS-75, Termografická kamera: FLIR SC7600-MB, Zariadenie na statické snímanie rozmerovej a tvarovej presnosti konštrukčných objektov: GO3D Scan, Plošné topografické zariadenie: Skener KE3DSURF.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Vybavenie laboratória na meranie dejov urýchlením plazmy a elektrického výboja v tekutinách: Vysokonapäťový zdroj, Vysokorýchlostná kamera pco.1200s, meracie prístroje.

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava: Rozšírenie elektrónového transmisného mikroskopu pozostávajúce z nasledujúcich častí: Kamera CCD pre transmisný elektrónový mikroskop, Zariadenia na snímanie elektrónovej difrakcie v precesnom móde, Databázový softvér, Všeobecný materiál.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: UHV zariadenie na prípravu a analýzu fotovoltických štruktúr.

Technologický inštitút SAV, Bratislava: Dodávka zariadenia a vybavenia experimentálneho smartgridu: priemyselný tester na batérie, RTG tester pórovitosti, termovízna kamera, vysokorýchlostná kamera.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Tandemový urýchľovač iónov.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Centrum excelentnosti – vybavenie forenznou prístrojovou technikou.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Dobudovanie Národného balistického systému.

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava: Dodanie detekčných systémov pre nelineárnu a časovo rozlíšenú spektroskopiu a 1 ks Aparatúry pre Brillouinovu a fotón-korelačnú spektroskopiu.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Centrum excelencie fyziky komplexných systémov.

Ústav merania SAV, Bratislava: Optický spektrometer a FTIR Spektrometer.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Projekt 3/QUTE Centrum excelentnosti kvantových technológií.

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava: Projekt 4/QUTE Centrum excelentnosti kvantových technológií.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Dobudovanie centra excelencie fyziky komplexných systémov.

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Zariadenie pulznej laserovej depozície.

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava: Dodávka, inštalácia, montáž nasledovných prístrojov a zariadení do kvantového laboratória SAV.

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava: Súbor fotonických meracích prístrojov.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Automatizovaný balistický porovnávací systém.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Laboratórny systém na dokumentáciu kriminalistických stôp – BDC.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Špeciálna technika na odhaľovanie falošných a pozmenených dokladov.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Vývoj metodiky spojenia krížených ťahov v grafickej diagnostike.

Ministerstvo vnútra SR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Bratislava: Dodávka servisných prác na údržbu elektronických a optických prístrojov pre Kriminalistický a expertízny ústav.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš: AFM mikroskop s príslušenstvom

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI UK, Bratislava: Dodávka vybavenia laboratória.

 

Výber z referencií pre priemysel:

Honeywell Turbo s.r.o., Záborské 51, 082 53 Záborské: Vysokorýchlostná kamery pco.dimax CS1.

MANZ Slovakia, s.r.o., Rybárska 2292/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom: Ophir tepelné snímače a rozhrania k PC na meranie výkonu a energie laserového lúča.

Liftec SK, s.r.o., SNP 7, 911 01 Trenčín: Ophir tepelný snímač a rozhranie k PC na meranie výkonu a energie laserového lúča.

Tomra Sorting s.r.o., Senec: Optické objektívy Zeiss, vybavenie výrobnej linky.

Oceliarska spoločnosť na Slovensku: Termoemisný elektrónový rastrovací  mikroskop s veľkou komorou Tescan VEGA3 XMU.

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava: Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatin

  • Časť 1: Zariadenia mechanických skúšok.
  • Časť 2: Zariadenia na vývoj nových zliatin.

INA Kysucké Nové Mesto: Termoemisný elektrónový rastrovací  mikroskop s veľkou komorou Tescan VEGA3 XMU.

INA Kysucké Nové Mesto: Vysokorýchlostná kamera pco.1200s.

ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o., Senica: Meracie prístroje Ophir na meranie výkonu laserového lúča.

Zentiva, a.s., Hlohovec: Elektrónový mikroskop TESCAN Vega.

SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka: Vysokorýchlostná kamera pco.1200s.

Hengstler s.r.o., Kežmarok: Elektrónový rastrovací mikroskop TESCAN Vega.