Software

I když budete trávit mnoho letových hodin se systémem Workswell WIRIS, bude značná část vaší práce znamenat všechny pořízená data analyzovat a vyhodnotit. Obvykle jednoduché předání “obrázků” nebude stačit a bude nutné provést detailní analýzu a vytvořit protokol. Proto součástí každého balení WIRIS je take analyžační software Workswell CorePlayer, případně Workswell ThermoFormat.

 

Workswell CorePlayer

Software je určen pro detailní analýzu termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS, jejich editací, exportem do jiných formátů či tvorbu ucelených reportů. V softwaru jsou dostupné všechny běžné funkce pro analýzu těchto dat (teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, teplotní profil, zoom, změna teplotního rozsahu, palety, emissivity atd.), ale také nádstavbové funkce jako je GPS pozice na mapě či zobrazení digitální fotografie pořízené termokamerou Workswell WIRIS. Bližší informace o všech funkcích naleznete v datovém listu níže.

Software Workswell CorePlayer je určen pro detailní analýzu termogramů (termovizních snímků) a radiometrických videí pořízených termokamerou Workswell WIC nebo termovizním systémem pro drony Workswell WIRIS. Systém je také kompatibilní s FLIR TAU2 po propojení s některým z našich USB3 nebo GigE adapetérů.

Workswell CorePlayer umožňuje editaci pořízených dat, export do jiných formátů (PNG, AVI apod.) či tvorbu ucelených reportů. V softwaru jsou dostupné všechny běžné funkce pro analýzu radiometrických dat (stanovení teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, teplotní profil, zoom, změna teplotního rozsahu, palety, emissivity atd.), ale také méně obvyklé funkce jako je tvorba protokolů, 3D modelů a velmi detailní analýza radiometrického videa, včetně střihu sekvencí a možnosti uložení jednotlivých snímků apod.

Při připojení termokamery Workswell WIC prostřednictvím USB3 nebo Ethernetu je možné kameru parametrizovat, nastavovat parametry měření, provádět online měření a to včetně záznamu dat v podobě jednotlivých snímků i radiometrického videa.

Z naměřených snímků lze prostřednictvím jednoduchého průvodce vytvořit protokol o měření.

 

Workswell CorePlayer snímky obrazovky

 

Základí funkce

 • Nastavení parametrů měření (jako je např. emisivita, zdánlivá odražená teplota a parametry atmosféry) jak u jednotlivých snímků, tak u radiometrického videa.
 • Editace radiometrických snímků (termogramů), přidání měřicích funkcí do snímku, změna palety, změna teplotního rozsahu, zapnutí/vypnutí alarmu apod.
 • Vložení měřicích funkcí: měření teploty v bodě, minimum a maximum v oblasti, polygonální a trojúhelníkové oblasti, teplotní profil a další funkce.
 • Zobrazení GPS souřadnic na mapě a v případě radiometrického videa zobrazení GPS polohy jednotlivých snímků i celé trajektorie.
 • Vytvoření PDF zprávy o měření z pořízených snímků.
 • Export snímků z digitální kamery (Workswell WIRIS).
 • Export radiometrických dat do Microsoft Excel (CSV soubor).
 • Zobrazení grafu s vývojem teploty v čase v daném bodě (u radiometrické sekvence).
 • Export radiometrické sekvence do video formátu AVI.

 

Workswell ThermoFormat

Software ThermoFormat je primárně určen pro hromadnou správu pořízených termogramů. Pokud potřebujete změnit paletu, emisivitu či teplotní rozsah hromadně na všech pořízených termogramech, ThermoFormat tuto funkci umožňuje a ušetří mnoho času. Další velkou přidanou hodnotou je export pořízených termogramů s EXIF metadaty pro účely fotogrammetrie a tvorby 3D modelů.

Workswell ThermoFormat je software určený především pro hromadnou úpravu naměřených dat. Lze s jeho pomocí i najednou nastavit teplotní rozsah, emisivitu, paletu či jiné parametry u velkého množství termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS nebo termokamerou WIC. Workswell ThermoFormat je nejčastěji používán pro hromadnou úpravu termogramů pořízených systémem Workswell WIRIS – termovizního systému pro drony. Používá se především pro účely fotogrammetrie a tvorby 3D modelů například ve spolupráci se software Pix4D…

 

Workswell ThermoElectric

Již více než 50 let jsou v průmyslu a energetice termokamery používány pro kontrolu přechodových odporů v elektrických instalacích s cílem odhalit potenciální ložisko požáru.

Zdaleka nejčastější příčinou vzniku požáru nebo odstávek, jsou v případě elektrických instalací velké přechodové odpory na šroubových a jiných elektrických spojích. Fyzikální princip detekce, lokalizace a stanovení závažnosti poruchy pomocí termografie je založen na stanovení povrchové teploty (kvantitativní metoda) měřeného objektu a srovnání této teploty s normální provozní teplotu (případně s historickými daty a přítomností trendu v těchto datech).

Klasifikací závady se rozumí přiřazení doporučení podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení. Klasifikačním schématem je v podstatě tabulka, která stanovuje doporučení v závislosti na velikosti oteplení. Doporučení může být následující „Pokud je velikost oteplení větší než 30 °C, jde o intenzivní přehřívání a součást je třeba neprodleně vyměnit, případně opravit šroubový spoj apod.“

Software ThermoElectric pomáhá s klasifikací na základě vytvořených klasifikačních schémat – tabulek. Ve zvolených oblastech jsou ve snímku pomocí izotermy vyznačeny povrchy, kde došlo k překročení dané teploty a oblast je klasifikována dle nastaveného klasifikačního schématu.

 

Hlavní přínosy Workswell ThermoElectric:

 • zavedení jednotné metodiky měření a vyhodnocování výsledků
 • klasifikace přehřívání elektrických spojů a komponent
 • zhodnocení rizika a nutnost zásahu
 • časová úspora

 

Snímky s vytvořenou klasifikací mohou být následně uloženy a použity buď samostatně, nebo jako součást protokolu.

 

Workswell ThermoFactor

Z tepelně technického hlediska je jedním z nejčastějších problémů zateplených i nezateplených staveb příliš nízká teplota na vnitřním povrchu obvodového pláště budovy, která vede nejen k tepelným ztrátám, ale v mnoha případech až ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Důsledkem může být vznik plísní a tím i ohrožení zdraví obyvatel.

Software Workswell ThermoFactor od české společnosti Workswell s.r.o. vychází ze stanovené povrchové teploty na obálce budovy v interiéru pomocí termokamery. S pomocí teploty vzduchu v interiéru a exteriéru je stanoven tzv. teplotní faktor. Ten je pak porovnán s hodnotou, kterou stanovuje česká norma ČSN 73 0540-2. V termogramu jsou následně softwarem vyznačeny povrchy, kde vypočtená hodnota teplotního faktoru z naměřených dat je menší, než teplotní faktor, který stanovuje norma.

 

Základní charakteristiky Workswell ThermoFactoru:

 • porovnání stanoveného teplotního faktoru s hodnotou podle české normy ČSN 73 0540-2
 • grafické vyznačení povrchů s nesplněným požadavkem na hodnotu teplotního faktoru
 • vyznačení míst s potenciálem vzniku plísně

 

WIC SDK a vývojové knihovny

Společnost Workswell dodává ke svým stacionárním termokamerám WIC širokou škálu vývojových knihoven WIC SDK. Tyto vývojové knihovny obsahují kompletní balíček pro návrh a implementaci uživatelského softwaru v různých operačních systémech a platformách.

WIC Software Development Kit (SDK) je dostupné jak pro operační systém Windows tak pro Linuxové distribuce. Podporované jsou nejen procesorové platformy PC x86, ale také nové moderní jednodeskové systémy na bázi ARM jako třeba ODROID, Raspberry či NVIDIA Tegra a Jetson. Zákazník si může zvolit vývojovou knihovnu ve formátu .dll, Labview VI, Matlab Simulink či Dewesoft plugin. Díky tomu lze dosáhnout optimalizovaného výkonu finální aplikace a výrazně tak snížit celkovou dobu implementace. V případě potřeby lze kdykoliv vznést dotaz na vývojový tým společnosti Workswell.

WIC SDK obsahuje knihovnu funkcí zkompilovanou do formátu .dll (příp. plugin do Labview, Matlab Simulink či Dewesoft) a poskytuje kompilovanou nápovědu HTML včetně ukázkových příkladů pro použití jednotlivých metod. Zákazník tak dostane nejen seznam funkcí, ale vždy nejnovější verzi vývojového kódu s přehlednou dokumentací a funkčními příklady.  Ke každé zakoupené termovizní kameře WIC jsou k dipozici zcela zdarma SDK pro Windows a Linux x86. Společnost Workswell také poskytuje speciální službu pro vyzkoušení kompatibility na uživatelem zvolené platformě, neváhejte tedy kontaktovat náš support team ohledně vašeho požadavku.

WIC SDK poskytuje metody pro připojení kamer (Connect, Disconnect), výčet obrazu (Start Acquisition), nastavení radiometrie (Set Emissivity, Atmospheric temperature, Humidity, atd), správu termokamer (Get Serial number, Camera Status, Do NUC calibration, Camera Reset, Camera Gain, Camera body temperature, atd.), ale také funkce pro práci s obrazem (Get Maximum, Minimum temperature, Select palletes, Get RAW data, Get Temperature Data, atd). Programátor má také k dispozici metody na výčet a aplikaci kalibrace termokamery.

 

Klíčové funkce:

 • Metody na připojení, ovládání a správu termokamer WIC
 • Metody pro nastavení radiometrie obrazu
 • Metody pro čtení RAW a teplotních dat
 • Metody pro čtení kalibrace termokamery
 • Metody pro vyčtení teplotních statistik
 • Metody pro nastavení palet a rozsahů

 

Unikátní vlastnosti:

 • Podpora operačního systému Windows a Linux
 • Podpora procesorů x86 (PC) a ARM
 • Možnost připojení více termokamer současně
 • Podpora rozhraní Ethernet a USB3
 • Kompatibilní s rozlišením 640, 336 a 160px WIC
 • 14bitový RAW formát nebo plná teplotní data

 

Obsah:

 • Knihovna funkcí, metod a proměnných ve formátu .dll
 • Doplňkově pluginy pro Labview, Matlab Simulink, Dewesoft
 • Zkompilovaná HTML prolinkovaná dokumentace
 • Ukázkové příklady a projekty v C, Matlab, Labview a Dewesoft